សមាជិកថ្មី

happynew200

កញ្ចប់ប្រាក់រង្វាន់ HAPPY HOURS!

ដាក់ប្រាក់កំឡុងម៉ោងមាស ប្រាក់រង្វាន់ 8% រហូតដល់ USD 50+ពិន្ទុរង្វាន់ទ្វេដង!
ម៉ោងកំណត់: 11:01 ព្រឹក - 5:00 ល្ងាច (GMT+7) រាល់ថ្ងៃ!

SB100

100% ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍

ចុះឈ្មោះនិងដាក់ប្រាក់លេងនៅក្នុងទំព៍រ 12SPORTS ថ្ងៃនេះ និងទទួលបានការបន្ថែមជូនរហូតដល់ USD 50!

br125

125% ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍

ហាងឆេងភ្នាល់ខ្ពស់ពី​ទំព័រ BR SPORTS!​ ចុះឈ្មោះនិងដាក់ប្រាក់ថ្ងៃនេះ​និងបន្ថែមជូន USD 100!

BTI_WC88

88% ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ពី BTI

ទាមទារឥឡូវនេះប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ USD 125
ពីវេទិកាកីឡាដែលពេញនិយមបំផុត!

wc_tg38

38% ប្រាក់រង្វាន់ពី​ហ្គេមលើតុ

បន្ថែមទឹកប្រាក់ភ្នាល់របស់អ្នកនៅក្នុង​ហ្គេមលើតុ 12SPORTS ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ 38% រហូតដល់ USD 75!

WC_VG38

38% ប្រាក់រង្វាន់ពី​ហ្គេមសប្បនិម្មិត

រីករាយជាមួយនិងហ្គេមសប្បម្មិត ប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមជូនរហូតដល់ USD 75!

VS50

50% ប្រាក់រង្វាន់ពីកីឡាសិប្បនិម្មិត

រីករាយជាមួយកីឡាសិប្បនិម្មិត ប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមជូនរហូតដល់ USD 50!

3313

33% ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៏

ប្រាក់រង្វាន់ដែលពេញនិយមបំផុតសំរាប់សមាជិកថ្មី និងបន្ថែមជូនរហូតដល់ USD 250 ប្រញាប់​ឡើង!

សមាជិកចាស់

40APP

ប្រាក់រង្វាន់ពី 12BET APPS

ដាក់ប្រាក់តាមកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ App ឬទូរស័ព្ទ និងបន្ថែមជូន 40% រហូតដល់ USD 83!​

Smart30

30% រង្វាន់ដាក់ប្រាក់តាមទូរស័ព្ទ

ដាក់ប្រាក់តាមរយះទូរស័ព្ទដែរបស់អ្នកឥឡូវនេះ និងទទួលបានការបន្ថែមជូន USD 75!

SBRE12

37% ប្រាក់រង្វាន់ទ្វេដងប្រចាំសប្តាហ៍

ចូលរួមជាមួយកម្មវិធី 12VIP ឈ្នះប្រាក់រង្វាន់ទ្វេដង ពីហ្គេមចំនួន 5 មានដូចជា: 12SPORTS, កីឡាសិប្បនិម្មិត,ហ្គេមលេខ, គីណូ និងឆ្នោតរហូតដល់ USD 175!